Cùng nhau thi đua bảo vệ môi trường. Hoạt động ý nghĩa chào mứng ngày Nhà Giáo Việt nam 20-11