- Khối MGL:

  • Các BT bổ trợ 1 số môn học: tạo hình, chữ cái, toán,…

https://www.pinterest.com/ngocyen151092/b%C3%A0i-t%E1%BA%ADp-mgl/?invite_code=ea7e35132772436aa803e98626da0c38&sender=795729965319664163

  • Gửi 1 số link các bài hát, điệu nhảy,…

https://m.youtube.com/watch?v=IxF0iayJR-s

https://www.youtube.com/watch?v=vaKuoL8fF9g

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=rY_WA41Dnao&feature=emb_logo

Đố vui cùng bé (https://www.youtube.com/watch?v=le76DrSMZbg )

- Khối MGN:

Gửi link truyện kể “ Gà tơ đi học (https://www.youtube.com/watch?v=szL7PUmonEo )

- Khối MGB:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=rY_WA41Dnao&feature=emb_logo