* Trò chơi với bóng

* Tung bóng cùng cô

* Trèo lên, xuống thang có tay vịn

* Bước, lên xuống bậc cao 15cm

* Đi theo đường gấp khúc, đá bóng