* Bò chui qua cổng

* Bật tách, chụm chân qua 7 ô

* Vận động: Nhảy lò cò

* Bật qua vật cản 15-20cm

* Bật liên tục qua các vòng

* Đi nối bàn chân tiến lùi

* PTTC: Đập bắt bóng tại chỗ

* PTTC: Đi trên ghế băng - Đầu đội túi cát

* PTVĐ: Tung bóng lên cao và bắt bóng