* Ký năng: Gọn gàng, ngăn nắp

* Kỹ năng: Giúp đỡ người gặp khó khăn

* Kỹ năng: Lập kế hoạch mùa hè