Có thể là hình ảnh về trẻ em, đang đứng, giày dép và văn bản cho biết 'love CUỘC THI ẢNH Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 KHOẢNH KHẮC ĐÁNG YÊU yourBé: Phạm Công Đức Anh Lớp Lớn4'

Có thể là hình ảnh về trẻ em, đang đứng và văn bản cho biết 'CuộC THI ẢNH Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 KHOẢNH KHẮC ĐÁNG YÊU Bé: Hà My_ Lớp Lớn 1'

Có thể là hình ảnh về trẻ em, đang đứng và văn bản cho biết 'CUỘC THI ẢNH Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 KHOẢNH KHẮC ĐÁNG YÊU Bé: Chu Hoàng Bách Lớp Lớn 1'

Có thể là hình ảnh về trẻ em, đang đứng và văn bản cho biết 'CuỘC THI ẢNH Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 KHOẢNH KHẮC ĐÁNG YÊU Bé: Đặng Nguyễn Bảo Ngọc Lớp lớn 3'

Có thể là hình ảnh về trẻ em, đang đứng và văn bản cho biết 'CUỘC THI ẢNH Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 KHOẢNH KHẮC ĐÁNG YÊU Bé: Đinh Đức Thịnh Lớp lớn 4'

Có thể là hình ảnh về trẻ em, đang đứng, giày dép và văn bản

Có thể là hình ảnh về trẻ em, đang đứng và văn bản cho biết 'CUỘC THI ẢNH Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 KHOẢNH KHẮC ĐÁNG YÊU Bé: Đỗ Thảo Nguyên Lớp lớn 2'

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'CUỘC THI ẢNH Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 KHOẢNH KHẮC ĐÁNG YÊU Bé: Hồ» Lê Minh Tuệ Lớp: Lớn 4'

Có thể là hình ảnh về trẻ em, đang đứng và văn bản cho biết 'CUỘC THI ẢNH Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 KHOẢNH KHẮC ĐÁNG YÊU Bé: Hoàng Gia Khánh Lớp: Lớn. 1'

Có thể là hình ảnh về trẻ em, đang đứng, giày dép, cây, ngoài trời và văn bản cho biết 'Cuộc THI ẢNH Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 KHOẢNH KHẮC ĐÁNG YÊU Bé: Lê Thế Hà Lớp: Lớn. 6'

Có thể là hình ảnh về trẻ em, đang đứng, giày dép và văn bản cho biết 'CUỘC THI ẢNH Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 KHOẢNH KHẮC ĐÁNG YÊU Bé: Ngô Phương Thảo Lớp: Lớn4'

Có thể là hình ảnh về đang đứng và văn bản cho biết '1 Tân CUỘC THI ẢNH Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 KHOẢNH KHẮC ĐÁNG YÊU Bé: Phạm Thái Sơn Lớp: Bé 3'

Có thể là hình ảnh về đang đứng, hoa, ngoài trời và văn bản cho biết 'CUỘC THI ẢNH Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 KHOẢNH KHẮC ĐÁNG YÊU Bé: Nguyễn Hải Yến Lớp: Lớn3'

Có thể là hình ảnh về trẻ em, đang đứng và văn bản cho biết 'CUỘC THI ẢNH Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 KHOẢNH KHẮC ĐÁNG YÊU Bé: Nguyễn Minh Anh Lớp: Lớn 2'

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, hoa, ngoài trời và văn bản cho biết 'CUỘC THI ẢNH Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 KHOẢNH KHẮC ĐÁNG YÊU Bé: Nguyễn Mỹ Anh Lớp: Lớn 6'

Có thể là hình ảnh về trẻ em, đang đứng, giày dép và văn bản cho biết 'CUỘC THI ẢNH Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 KHOẢNH KHẮC ĐÁNG YÊU Bé: Nguyễn Việt Bách Lớp: Lớn 1'